Suomen käsityön museon tietosuojalauseke

Lisätietoja museon tietosuojasta

Sari Koskinen
amanuenssi, tiedotus ja markkinointi
Suomen käsityön museo
p. 050 413 9051
sari.k.koskinen [at] jyvaskyla.fi

Tämä on Suomen käsityön museon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.5.2018. Viimeisin muutos 2.12.2019

1. Rekisterinpitäjä
Suomen käsityön museo / Jyväskylän kaupunki
Kilpisenkatu 12, 40100 Jyväskylä
p. 014 266 4370
craftmuseum.info [at] jyvaskyla.fi
www.craftmuseum.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Taina Rantala, museonjohtaja, taina.rantala [at] jyvaskyla.fi, p. 050 431 9379 

3. Rekisterin nimi
Suomen käsityön museon asiakas- ja aineistorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, kahden keskiset sopimukset sekä julkisen tehtävän hoitaminen. Museo kerää aineistorekisteriä, joka saattaa sisältää myös henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, museon vapaaehtoistoimintaan liittyvä kontaktointi, museotoimintaan liittyvien aineistojen kerääminen ja museon markkinointi. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö 
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevat tai olleet henkilöt ja yhteisöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, muistitietokeräyksiin osallistuneet, kokoelmiin aineistoja luovuttaneet, museon tapahtumiin osallistuneet tai uutiskirjeen tilanneet ja markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: nimi, sähköpostiosoite sekä joissain tapauksissa puhelinnumero, osoite, yrityksen nimi ja osoitetiedot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja kerätään pääosin verkkosivujen ja paperisten ja sähköisten palautelomakkeiden kautta, Lyyti-ilmoittautumisten kautta sekä palvelutilauslomakkeiden kautta. Tietoja käytetään asiakasviestintään.

Muistitietokeräysten uudempi aineisto on kerätty pääosin museon verkkosivujen kautta. Tiedoissa voi olla henkilön nimi, osoite ja sähköpostitietoja tai pelkkä nimimerkki sekä sitten henkilön verkon kautta museolle toimittamia muistoja eri kyselyjen aiheesta. Muistojen keräysaiheita ovat: koulukäsityömuistot, Wetterhoffin oppilaitosmuistot sekä kansallispukumuistot.

Muistitietoon liittyvät tallennettavat aineistot säilytetään osana museon kokoelmia.
Tilattuihin palveluihin tai tapahtumiin liittyvät tiedot hävitetään toteutuman jälkeen. 
Uutiskirjettä varten kerättyjen tietojen poistoa voi pyytää missä vaiheessa tahansa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista (esim. kokoelmalahjoitukset tai ostot ja teoslainat), asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 
Museo voi käyttää asiakastiedon hallintaan ulkopuolisen tahon tarjoamaa ohjelmistoa, kuten uutiskirjeen lähettämiseen tarkoitettua ohjelmistoa. Tällöinkin varmistetaan ulkopuolisen tahon toimivan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Verkossa koottavasta muistitietoaineistosta otetaan paperikopiot PDF-muodossa vuosittain museon arkistoon. Kaikki muistitietokeräykseen talletettu aineisto säilytetään myös digitaalisessa muodossa museon arkistossa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).