Suomen käsityön museon koordinoima konsortio on saanut apurahan Euroopan unionin komission Erasmus+ -ohjelmasta.  Kiertotaloutta käsityötwistillä – Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeessa ovat mukana museon lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutuksen toimijat: Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu sekä Äänekoskella toimiva kansalais- ja kansanopisto Koskelan Setlementti ry.

Lisätietoja

Raija Manninen, museolehtori, Suomen käsityön museo
p. 040 502 2887, raija.manninen [at] jyvaskyla.fi 

Euroopan unionin Erasmus+ -liikkuvuushanke mahdollistaa konsortion jäsenten tutustumisen aikuisten käsityön opetukseen eri koulutuksen kentillä EU:n jäsenmaissa. Liikkujien yhteisenä teemana on kiertotalous käsityön ja taiteen näkökulmasta. Koska kiertotalous on tulevaisuudessa tärkeä taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tekijä, on toimijoiden yhteisenä päämääränä edistää opettajien ja ohjaajien osaamista aikuisten kiertotaloustietouden opettamisessa. Hankkeessa etsitään hyviä käytänteitä ja innostavia metodeja, joilla edistetään aikuisten kykyä pohtia arkipäivän valintoja ja niiden seurauksia sekä muuttaa toimintaansa. Samalla myös käsityön opetuksen ammattilaiset paikantavat omaa osaamistaan kansainvälisessä kontekstissa. 

Hankkeessa on yhteensä 18 liikkuvuusapurahaa, joilla osallistujat voivat osallistua kieli- ja täydennyskoulutuskursseihin sekä työssäoppimisjaksoihin, joissa voi seurata opettamista tai opettaa itse. Liikkuvuuksien kohdemaita ovat Unkari, Belgia, Iso-Britannia, Alankomaat, Islanti, Norja, Italia ja Irlanti.

Konsortion jäsenten tavoitteita hankkeessa 

Suomen käsityön museo, joka toimii osana resurssiviisasta Jyväskylän kaupunkia, haluaa edistää kiertotalousajattelua ja toimia tietopankkina. Museoon on tallennettuna runsaasti käsityötietoutta kriisiaikojen selviämiskeinoina, joilla sovellettuna on käyttöä myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana kerätään kansainvälisiä kokemuksia ja tietoja, miten tätä tietoutta ja yleensä käsityöperintöä voidaan jakaa ja jatkojalostaa erilaisten aikuisyleisöjen kanssa kasvotusten ja digitaalisesti.  

Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun tavoitteena on tutustua erilaisiin pedagogisiin menetelmiin ja visuaalisten alojen eri toimijoihin. Uusien kansainvälisten kontaktien myötä käsityön aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön opetuksen monimuotoisuus jalkautuu aikuisten taiteen perusopetukseen. 

Koskelan Setlementti haluaa kehittää globaalien ilmiöiden opetusmetodeja hyvin heterogeenisessä opiskelijakunnassa; identiteetiltään tehdaspaikkakuntalaisista omavaraisiin maaseudun asukkaisiin. Liikkuvuuksilla saavutettujen uusien lähestymistapojen avulla Koskelan opintoryhmistä muodostuu luonteva kohtauspaikka maaseudun mummoille ja tiedostaville nuorille aikuisille löytää uusia mielekkäitä tapoja osallistua kiertotalouteen. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena konsortion jäsenillä on tarjota Keski-Suomessa kiertotalouteen liittyvää täydennyskoulutusta eri kulttuureista tuleville käsityön ja luovan alan osaajille ja opettajille. Hankkeen kesto on 1.9.2019–31.5.2021. Hanketta koordinoi Suomen käsityön museo. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.