Hyppää pääsisältöön

19.9.2023

Kuva
Vesiputki aluskasvillisuuden seassa. Putken rei´istä tulee vettä. Kuva Petri Tähtinen
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu on aloittanut pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnan. Suojelusuunnitelma kattaa 23 luokiteltua pohjavesialuetta eri puolilla Jyväskylää. Osalle Jyväskylän pohjavesialueista on jo laadittu suojelusuunnitelmat, jotka tämän työn yhteydessä päivitetään.

Laadukasta vesijohtovettä pohjavesiä suojelemalla

Pohjavettä käytetään Suomessa runsaasti talousvetenä ja vesihuoltolaitosten raakaveden lähteenä.  Valtaosa jyväskyläläisten talousvedestä tulee Vuonteen, Viitaniemen ja Janakan vedenhankintapaikoista. 

Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sen suojeleminen on tärkeää. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata pohjavesivarannot ja niiden riittävyys sekä pitää pohjavesi laadukkaana. 

– Suojelemme pohjavesiä myös tulevien sukupolvien tarpeisiin, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Petri Tähtinen.

Pohjavesien suojelutyöllä ennakoidaan riskejä ja ohjataan maankäytön suunnittelua

– Suojelusuunnitelmaan kootaan tietoja yhteen viranomaisten työn tueksi, toteaa Tähtinen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota viranomaiset soveltavat kuntatasolla muun muassa maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä. Suojelusuunnitelma sisältää riskikartoituksen ja riskienarvioinnin sekä ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle, jotta voidaan ehkäistä pohjaveteen kohdistuvia riskejä. 

Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Kuntalaiset voivat kommentoida suunnitelmaa keväällä 2024

Jyväskylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tilattu Ramboll Finland Oy:ltä. Suojelusuunnitelman laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Jyväskylän kaupunki, Alva-yhtiöt Oy, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen pelastuslaitos. Suojelusuunnitelma valmistuu keväällä 2024. Valmistuessaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista, laatimisesta sekä toimijoiden ja kuntalaisten kuulemisista säädetään vuonna 2015 annetussa vesienhoitolaissa. Lain tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua ja parantaa toimijoiden, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Lisätietoja

ympäristönsuojelusuunnittelija Petri Tähtinen
p. 050 5260 493
petri.tahtinen[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat: