Hyppää pääsisältöön

21.9.2023

Kuva
Lapset leikkimässä hippaa koulun liikuntatunnilla. Kuva Tero Takalo-Eskola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tulokset ovat valmistuneet ja saapuneet kuntien jatkokäsittelyyn. Kysely kerää tietoa valtakunnallisesti perusopetuksen 4. ja 5. luokkien ja 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta.

Samalla saadaan tietoa myös siitä, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. 

Jyväskylässä kyselyyn vastasi 80 % 4.- ja 5.-luokkalaisten ikäryhmästä. 8.- ja 9.-luokkalaisista vastaukset saatiin 70 %:lta ikäryhmästä. Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista kyselyyn vastasi 73 % ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 14 % vastausryhmään kuuluvilta. 

Jyväskylän tuloksia käydään tarkemmin läpi syksyn aikana monialaisen yhteistyön voimin, ja tuloksia koostavaan verkostoon osallistuvat kaupungin eri palvelujen sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen asiantuntijat. Tuloksista tiedotetaan yksityiskohtaisemmin verkoston työn valmistuttua. 

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden tulokset ovat tärkeä työkalu Jyväskylän kaupungin lisäksi esimerkiksi koulutuskuntayhtymä Gradialle, jolla on niiden käsittelyyn oma prosessinsa. Jyväskylän kuntakohtaiset tulokset ovat luettavissa osoitteessa thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset.

Ensimmäisiä havaintoja Jyväskylän tuloksista

Kouluterveyskyselyn valtakunnallisten tulosten mukaan lapset ja nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä ja pitävät koulunkäynnistä. Jyväskylässä tyytyväisimpiä elämäänsä kokivat olevansa perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat (pojista 91,7 % ja tytöistä 81,8 %). Elämään tyytyväisten 8. ja 9. luokan oppilaiden osuudet olivat vastaavasti pojilla 78,3 ja tytöillä 55,9 %. 

Myönteisinä tuloksina suhteessa vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksiin näyttäytyy 8. ja 9. luokan vastauksissa, että mielialaan liittyviin huoliin tukea tarvinneet olivat kokeneet saavansa apua aiempaa paremmin ja esimerkiksi koulukuraattorin vastaanotolle oli päässyt aiempaa helpommin. Jyväskyläläiset 4.- ja 5.-luokkalaiset kokivat myös valtakunnallista arviota paremmin terveystarkastusten olevan yksilöllisiä ja keskustelevia.

Koulun aikuisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen näyttäytyy tuloksissa myönteisenä, sillä huonoa käytöstä heidän osaltaan oppilaita kohtaan koki yhä pienempi osa oppilaista. Myönteisenä tuloksena aiempaan kyselyyn verrattuna näyttäytyy myös koulukiusaamisen vähentyminen 4.- ja 5.-luokkalaisten poikien osalta. 8.-ja 9.-luokkalaisten osalta koulukiusaamisen kokemukset ovat hieman lisääntyneet. 

Koululounaan syömiseen koettiin olevan aiempaa paremmin aikaa, mutta parannettavaa oli vielä valtakunnalliseen tulokseen verrattuna. 4.- ja 5.-luokkalaiset kokivat valtakunnallista tulosta enemmän koululounasta olevan tarjolla riittävästi. Kouluruokailun suunnittelussa mukana oloa toivoivat aiempaa enemmän erityisesti jyväskyläläiset 4.- ja 5.-luokkalaiset. 

Päihteiden saatavuuteen liittyen positiivisena näyttäytyi, että perhepiirissä oli aiempaa vähemmän saavutettavissa alkoholia alaikäisille. Tulos oli myös valtakunnallista tulosta parempi niin perhepiirissä alkoholin saavutettavuudessa kuin 8.- ja 9.-luokkalaisten vastauksissa liittyen raittiuteen. Kyselyyn vastanneista nuorista 58,2 % ilmoitti huumeiden olevan Jyväskylässä helposti saavutettavissa, joka on maan keskiarvoonkin verrattuna suuri määrä. 

Kehittämisen näkökulmasta on syytä tarkastella 8.–9.-luokkalaisten osalta lisääntyneet kokemukset oppimistaitojen vaikeuksissa, tietämyksessä asuinalueen harrastusmahdollisuuksista, kokemukset vaikuttamismahdollisuuksista joihinkin elinympäristönsä asioihin, tyytymättömyydessä omaan painoonsa sekä opettajalta saatavan avun kokemukseen. Harrastuspaikkojen koettiin sijaitsevan valtakunnallista tulosta paremmin sopivan matkaan päässä, mutta kehitettävää löytyi vielä asuinalueella sijaitsevien harrastusmahdollisuuksien tiedottamisessa. 

Lisätietoja: 

- erikoissuunnittelija Tanja Räty, Jyväskylän kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 570 8972, tanja.raty[at]jyvaskyla.fi
- ehkäisevän päihde- ja väkivaltatyön koordinaattori Ella Lounasto, p. 040 161 7119, ella.lounasto[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat: