Hyppää pääsisältöön

25.9.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa valtatien 4 parantamisesta aiemmin asettamansa ohjausryhmän kannanottoon mukaisena. Ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että selvitystyö on osoittanut, että valtatien ja katuverkon liittymäjärjestelyt Kankaan ja Seppälän välissä voidaan toteuttaa tiesuunnitelmasta poiketen Tourulantiehen ja Seppäläntiehen tukeutuen.


Valtatien liikennevirtojen tulee suuntautua Merasimen sijaan Tourulan eritasoliittymään; lohenpyrstörampilla Seppäläntiehen ja länsipuolen vanhoja ramppeja hyödyntäen Tourulantiehen. Järjestelyt tulee toteuttaa niin, että katuverkon sujuvuudesta ja liikenneturvallisuudesta huolehditaan.

Ohjausryhmän tekemissä yrityskyselyissä ja palautteissa on korostettu Seppälän ja keskustan välisen yhteyden sujuvuuden merkitystä. Järjestelyt tulee toteuttaa niin, että Tourulantien ja Seppäläntien sujuvuus ja liikenneturvallisuus varmistetaan. 

Muina huomioina todetaan, että Vasarakadun liikenteen määrästä ja sujuvuudesta tulee huolehtia. Uudet liikennejärjestelyt tulee toteuttaa niin, että haitat Tourulan ja Seppälän alueen yrityksille ovat mahdollisimman vähäisiä. Lisäsi nähdään, että Lohikoskentien ja Tourulantien välinen katuverkon ajoyhteys on todettu tärkeäksi säilyttää. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että Vapaaherrantien läpiajettavuus toteutuu. Autoriippumattoman Kankaan periaatteista on pidettävä kiinni.

Aholaidan Vaajakosken suunnasta tuleva ramppi pohjoiseen tulee toteuttaa tiesuunnitelman mukaisesti. Aholaidan pohjoisen suunnan rampin E1R1 tarpeellisuus ja ratkaisu tulee arvioida Tourulan eritasoliittymäratkaisun mukaisesti. Kankaankadun jatkeelle ei tule rakentaa uutta katuyhteyttä ja Tourujoen ylittävää vesistösiltaa.

Suunnittelualueen (Lohikoski-Aholaita) asema- ja yleiskaavat muutetaan niin, että TEN-t ydinverkon kriteerit täyttävät liittymäratkaisut on mahdollista rakentaa edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Ohjausryhmän tahtotila on merkitä Tourulan eritasoliittymä yleiskaavaan.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 28.3.2022 olleessa kokouksessaan ja piti väylän parantamista tärkeänä. Hallitus totesi kuitenkin, että erityisesti Kankaan ja Seppälän alueelle kohdistuvat liikenteelliset vaikutukset ja niiden ratkaisut vaativat tarkempaa selvittämistä. Samalla todettiin, että kaupungilla on valmius omien yleis- ja asemakaavojen muuttamiseen, mikäli jatkoselvityksen mukaan tämä on tarpeen. 

Jyväskylän kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 20.6.2022 ohjausryhmän selvittämään Tourulan eritasoliittymään tukeutuvaa liittymäratkaisua, joka poikkeaisi keväällä 2019 lausunnolle tulleesta tiesuunnitelmasta. Jatkoselvitys käynnistyi kesällä 2022 kaupungin tilaamana ulkopuolisen, riippumattoman asiantuntijan selvitystyönä. Ryhmän ohjauksessa tutkittiin vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä tiesuunnitelman alueelle (vt4 Jyväskylän kohdalla, Aholaita-Lohikoski).

Toukokuussa 2023 työnsä päättäneeseen ohjausryhmään kuuluivat kaupunginhallituksen nimeämät kuusi luottamushenkilöä, Keski-Suomen kauppakamari ja Jyväskylän yrittäjät. Läsnäoloja puheoikeudella ohjausryhmätyöhön osallistuivat Väylävirasto, Keski-Suomen ELY-keskus, kaupunginjohtaja, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja, suunnittelukonsultti ja neljä kaupunkirakennepalveluiden toimialan edustajaa.

Keskustelun aikana Joni Parkkonen (PS) esitti Timo Lehtosen (PS) kannattamana, että lausuntoa tarkennetaan muotoon:  Jyväskylän kaupunki katsoo, että sen keskeisin tavoite tässä lausunnossa on ilmoittaa ELY:lle yleiskaavan muutostarpeesta ja tiesuunnitelman uudistamisesta. Lausunnolla oleva tiesuunnitelma perustuu voimassa olevaan yleiskaavaan, joka ei edusta päättäjien tahtotilaa eritasoliittymien osalta. Yleiskaavan valmistelu- ja päätösvaiheessa kaksi merkittävää muutosta on jäänyt kokonaan vaille huomiota ja päätökset on näiltä osin tehty ilman asianmukaista käsittelyä. Tourulan eritasoliittymän poistamista ja uuden Seppälän eritasoliittymän merkitsemistä yleiskaavaan ei ole avattu kaavaselostuksessa. Tourulan eritasoliittymän poistamisesta ei ole mainintaa esityslistan tekstissä, yleiskaavapäätöksessä tai yleiskaavaselostuksessa. Yleiskaava on ohjannut tiesuunnitelmaa sellaiseksi, josta aiheutuu huomattavia ongelmia kaupungin omalle katuverkolle. Tämä ei ole kaupungin tavoitteiden mukaista. Yleiskaavaan liittyvät ongelmat ovat nousseet vasta viime vuosina keskusteluun. 

Jyväskylän kaupunginhallitus asetti 20.6.2022 ohjausryhmän selvittämään Tourulan eritasoliittymään tukeutuvaa liittymäratkaisua, joka poikkeaisi keväällä 2019 lausunnolle tulleesta tiesuunnitelmasta. Jatkoselvityksen pääkysymys oli, ”Kuinka Jyväskylän kohdan liikenteen haasteet voitaisiin ratkaista Tourulan eritasoliittymään tukeutuen siten, että TenT-verkon kriteerit täyttyvät”. Jyväskylän kaupungin riippumattomalta asiantuntijalta tilaama ideasuunnittelu käynnistyi kesällä 2022. Työssä tutkittiin ohjausryhmän ohjauksessa vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä tiesuunnitelman alueelle (vt4 Jyväskylän kohdalla, Aholaita-Lohikoski) ja arvioitiin ratkaisujen vaikutuksia.

Jyväskylän kaupunginhallituksen 28.3.2022 pyytämät lisäselvitykset tiesuunnitelman lausuntovalmistelun pohjaksi on tehty. Kaupunginhallituksen nimeämän työryhmän ohjauksessa laaditussa työssä kuultiin Jyväskylän seudun yritysten näkemyksiä liikenneratkaisuista ja laadittiin ideatasoisia luonnoksia uusiksi Tourulaan (Tourulantiehen ja Seppäläntiehen) tukeutuviksi liikennejärjestelyksi. Jyväskylän kaupunki tilasi ideasuunnittelun riippumattomalta konsultilta (Destia). Ohjausryhmätyön aikana laaditut ideasuunnitelmatasoiset luonnokset, niiden yleispiirteiset arvioinnit, ohjausryhmän muistiot ja ohjausryhmän loppukokouksessaan 22.5.2023 toteamat kannanotot vt4 Jyväskylän kohdalla jatkosuunnitteluun on koottu lausunnon liiteaineistoksi.

Tehtyjen selvitysten nojalla Jyväskylän kaupunki ei puolla nyt esitettyä tiesuunnitelmaa. Asian aiemmissa käsittelyvaiheissa todettu ja ohjausryhmän kannanotot huomioon ottaen lausunnolla olevaa tiesuunnitelmaa tulee muuttaa hyödyntäen ohjausryhmän johdolla tehdyn selvitystyön tuloksia. Jyväskylän kaupunki ei näe tarkoituksenmukaiseksi antaa vastineita lausuntopyynnössä esitettyihin tiesuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin ja muistutuksiin tai niiden täydennyksiin. Kaupunki toivoo ELY-keskuksen jatkavan vaihtoehtoisten yleis- ja tiesuunnitelmien tekemistä kaupungin edustajien kanssa yhteistyössä, jotta VT4-ohjausryhmän kannanotossa esitetyt tavoitteet saavutetaan.”

Esitys hävisi kuitenkin äänestyksessä äänin 10-3 ja siten kaupunginhallitus antoi lausunnon ohjausryhmän lausunnon mukaisena.  
__________

Kaupunginhallitus hyväksyi myös edustajilleen annettavat ohjeet Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokoukseen esityslistan mukaisesti. Kaupunginhallitus myönsi Raimo Sopolle (Kesk.) eron hyvinvointitoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Jari Tuukkasen.

Lisätietoja: 
- Kokouksen puheenjohtajana toiminut kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 

Asiasanat: